Current locations:Sales
Sales
LIANLIAN CHEMICAL

For the domestic market:

North China: Northeast, Beijing, Tianjin, Hebei, Henan, Shaanxi, Shanxi, Shandong

East China: Anhui, Jiangsu, Shanghai, Zhejiang

Central China: Hubei, Hunan and Jiangxi

South China: Guangdong, Fujian

Southwest: Chongqing, Sichuan, Guizhou, Guangxi

Taiwan area

Sales

Export: Germany, Italy, Spain, UK, Belgium, Russia, India, South Korea, Indonesia, Malaysia, Thailand